Kaj pomeni članstvo v HK Olimpija?

HK Olimpija organizira in strokovno vodi dejavnosti v vseh selekcijah. Član kluba lahko postane vsak, ki sprejema Statut kluba. Člani kluba aktivno sodelujejo pri organizaciji kluba, sodelujejo pri imenovanju članov vodstva ali kandidirajo za članstvo v organih društva. Člani so obveščeni o delu kluba, sodelujejo pri pripravi načrtov in strategij, dajejo pripombe in predloge ter aktivno sodelujejo pri razvoju kluba.

Kdo lahko postane član HK Olimpija?

Član kluba lahko postane vsak. Članstvo je prostovoljno in o njem na podlagi Statuta kluba odloča upravni odbor. Pogoj za članstvo je redno plačevanje članarine in izpolnjevanje drugih finančnih obveznosti, skladno s Statutom in pravili finančnega poslovanja kluba.

Kako postanem član HK Olimpija?

Predpogoj za članstvo je izpolnjena pisna izjava o pristopu:

Pristopna izjava za igralce

Pristopna izjava za polnoletne osebe

O sprejemu v članstvo društva določa upravni odbor na podlagi 4. točke 10. člena Statuta.

Zakaj naj postanem član kluba HK Olimpija?

Vsak, ki ima rad hokej in ga zanima razvoj hokeja v Ljubljani, ima priložnost, da postane član HK Olimpija in s tem aktivno sodeluje pri razvoju kluba in hokeja.

Pravice in dolžnosti članov določa 11. člen statuta:

(1) Člani imajo pravico:

 1. da na seji skupščine HKO volijo ali odpokličejo predsednika in podpredsednika HKO ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter so izvoljeni v organe društva,
 2. da predlagajo kandidate za vse organe HKO,
 3. da sodelujejo pri določanju politike in programa HKO in pri delu vseh organov društva,
 4. da dajejo predloge in mnenja za izboljšanje organizacije in delovanja HKO,
 5. da postavljajo organom HKO vprašanja in sodelujejo pri obravnavanju in reševanju različnih problematik društva, uresničevanju različnih projektov društva,
 6. da zahtevajo pomoč HKO pri reševanju organizacijske in druge problematike v okviru njenih pristojnosti in zmožnosti,
 7. da so obveščeni o delu HKO in njenih organov,
 8. da so upravičeni do vpogleda v zapisnike vseh organov HKO,
 9. da vlagajo pritožbe na organe HKO,
 10. da nastopajo v ekipah društva,
 11. da uživajo ostale pravice v skladu s tem statutom.

 

(2) Člani imajo naslednje dolžnosti:

 1. da sodelujejo pri uresničevanju skupnih programskih nalog ter s svojim delovanjem prispevajo k dogovorjeni dejavnosti HKO,
 2. da uresničujejo cilje in program, ki je določen za društvo kot del dejavnosti HKO,
 3. da pošiljajo HKO dogovorjene podatke,
 4. da izvajajo sklepe in se ravnajo v okviru stališč, ki jih sprejemajo organi HKO,
 5. da tekoče nakazujejo HKO dogovorjeni del članarine in izpolnjujejo druge finančne obveznosti v skladu s statutom in pravili finančnega poslovanja HKO,
 6. da volijo organe društva,
 7. da izpolnjujejo navodila organizacijskih, tehničnih in strokovnih kadrov društva,
 8. da so s športnim načinom življenja, prizadevnostjo in borbenostjo na treningih in tekmovanjih, športnim navijanjem ter s »fair playem« na športnem področju in izven njega vzor moralnih vrlin športnika in s tem utrjujejo ugled društva,
 9. da vestno opravljajo funkcijo v organih društva.