skip to Main Content
Sklic 18. skupščine hokejskega kluba

Skladno s sklepom Upravnega odbora  in prvim odstavkom 17. člena Statuta HK OLIMPIJA

SKLICUJEM 18. SKUPŠČINO HOKEJSKEGA KLUBA , ki bo v ­­­­­­­­­­­­­­­ torek, 16. 06. 2019 ob 19 uri

v Boljkovi sobi v Hali Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov za vodenje skupščine
  • delovno predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika
  • verifikacijska komisija: dva člana
  • zapisnikar
  • potrjevalci zapisnika: dva potrjevalca zapisnika
 1. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
 2. Sprejem dnevnega reda skupščine
 3. Potrditev zapisnika 17. seje skupščine HK Olimpija
 4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta HK Olimpija g. Aleša Gerkmana
 5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta HK Olimpija d.o.o. g. Marka Rogla
 6. Poročilo o delu HK Olimpija v letu 2019
  • poročilo predsednika
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročila trenerjev
 1. Imenovanje novega člana nadzornega sveta HK Olimpija
 2. Potrditev višine letne članarine in mesečne vadnine.
 3. Plan dela HK Olimpija za leto 2020 oziroma sezono 2020-2021
 4. Razno

 

HK Olimpija

Miha Butara, predsednik

 

V Ljubljani, 5. 06. 2020

OPOMBA: Skupščina  je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna večina polnoletnih članov društva s plačano članarino. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15%  polnoletnih članov društva s plačano članarino.

Listo članov z glasovalno pravico je potrdil upravni odbor kluba na 13. seji, 4. 6. 2020. Gradivo za skupščino je na vpogled v klubski pisarni po predhodni najavi.

 

Mogoče vas zanima tudi
Back To Top