skip to Main Content

PDF dokument: Statut HK Olimpija

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-UPB2) je kupščina Hokejskega kluba Olimpija, dne 12.09.2013 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah statuta ter sprejela

S T A T U T

HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA

TEMELJNE DOLOČBE:

1. člen

 

(1) Hokejski klub Olimpija (v nadaljevanju: HKO) je športno društvo, zasnovano na tradiciji hokeja in in-line kluba.

(2) Hokejski klub Olimpija je samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev hokeja na ledu in drugih sorodnih dejavnosti, ki delujejo in se združujejo zaradi uresničevanja skupno določenih interesov, opredeljenih v tem aktu in skladno z Zakonom o društvih.

(3) Sedež društva je: Ljubljana.

(4) Poslovni naslov sedeža društva je: Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

2. člen

 

(1) HKO je organizacija ustanovljena z namenom zadovoljevanja interesov članov društva na področju hokeja na ledu in in-line hokeja.

(2) HKO je član Hokejske zveze Slovenije. HKO se po sklepu skupščine lahko včlani tudi v druga mednarodna ali državna združenja. Za uresničevanje svojih ciljev in skupnih interesov HKO sodeluje z drugimi domačimi in tujimi hokejskimi klubi ter sorodnimi društvi. HKO se udeležuje tekem državnega prvenstva v hokeju na ledu in in-line hokeju ter turnirjev v Republiki Sloveniji in tujini.

(3) HKO je pravna oseba zasebnega prava, ki ga predstavlja in zastopa predsednik HKO.

(4) Delovanje HKO temelji na načelu javnosti. Obveščanje javnosti o delovanju HKO praviloma poteka preko vabil, plakatov, oglasne deske in javnih medijev ter spletne strani društva. Za zagotavljanje javnosti je odgovoren predsednik društva.

3. člen

 

(1) HKO je vpisan v register društev v skladu z Zakonom o društvih.

(2) HKO deluje na območju Upravne enote Ljubljana in je vpisan v register društev pri Upravni enoti Ljubljana.

(3) HKO nima podružnic v tujini.

4. člen

 

(1) HKO odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(2) HKO ima v pravnem prometu vsa pooblastila.

(3) HKO v pravnem prometu zastopa predsednik HKO neomejeno v skladu z zakonom in s tem statutom, v odsotnosti pa ga s pooblastilom predsednika nadomešča podpredsednik HKO.

5. člen

 

(1) HKO uporablja pri svojem poslovanju žig.

(2) Žig vsebuje kratico HKO in hkrati tudi v celoti izpisano ime kluba.

(3) Žig HKO je podrobneje opredeljen v priročniku Osnove celostne podobe HKO.

NAMEN, CILJI IN NALOGE:

6. člen

(1) Namen je spodbujati športno dejavnost hokej na ledu in in-line hokej ter tako prispevati k razvoju in organiziranosti športa v Republiki Sloveniji.

(2) Namen ustanovitve in delovanja HKO ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

(3) Cilji in naloge HKO so, da

 • skrbi za razvoj in popularizacijo hokeja na ledu in in-line hokeja in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov,
 • spodbuja razvoj mlajših kategorij v hokeju na ledu in zagotavljanje njihove uveljavitve tako doma kot v tujini,
 • spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru svojih statutarnih pooblastil,
 • oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa, predvsem hokeja na ledu in in-line hokeja,
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes za vključevanje v športne organizacije in hkrati omogočili doseganje vrhunskih športnih rezultatov,
 • skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu, razširja sporočilo strpnosti in fair-play v duhu etičnih družbenih vrednot športa in s tem doseči primerno obnašanje vseh sodelujočih v hokeju,
 • skrbi za seznanjanje o škodljivosti drog in sprejema ukrepe za preprečevanje zlorabe drog in prepovedanih tehnik v hokeju,
 • sodeluje pri usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih kadrov,
 • skrbi za izdajanje strokovne literature ter pospešuje in organizira propagandno in marketinško dejavnost na področju športa,
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom HKO,
 • skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev na področju športa in materialno delovanje HKO,
 • vodi in koordinira programe mednarodnega sodelovanja in drugimi izvajalci hokejskih prireditev,
 • ustanavlja zavode in gospodarske družbe za zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje HKO oziroma izvedbo programov HKO,
 • skrbi za izboljšanje položaja, pogojev dela in uveljavljanje statusnih pravic hokejistov, hokejskih trenerjev ter drugih strokovno-organizacijskih delavcev.

(4) HKO uresničuje naslednje naloge:

 • povezuje in varuje skupne interese njihovih članov,
 • zagotavlja vadbo članom društva,
 • sodeluje pri vzgoji mladih (otrok in mladostnikov) v športu, na vseh športnih področjih in pri njihovem vključevanju v zdrav način preživljanja prostega časa, izvaja program razvoja, izobraževanja in popularizacije hokejske igre med otroki in mladino,
 • izvajanje programa aktivnosti in usmerjanja članov v kakovostni in vrhunski šport, organizacija rekreativnega in tekmovalnega hokeja na ledu in in-line hokeja,
 • strokovno organiziranje ter vodenje dejavnosti vsake selekcije od začetnikov do tekmovalcev članske ekipe,
 • povezovanje in sodelovanje s profesionalnim moštvom,
 • usposabljanje in pridobivanje strokovnega kadra kot so vaditelji in učitelji hokeja na ledu in in-line hokeja,
 • organizacija turnirjev, tečajev in športnih prireditev, izvedba državnih in mednarodnih tekem,
 • redno sodelovanje v državnih prvenstvih RS v hokeju na ledu in in-line hokeju v vseh kategorijah,
 • sodelovanje na mednarodnih turnirjih v hokeju na ledu v vseh kategorijah.

7. člen

 

(1) HKO lahko poleg temeljnih dejavnosti, opredeljenih v 25. členu Zakona o društvih, opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je povezana z nameni in nalogami društva, in sicer na naslednjih področjih skladno s SKD 2008:

J58.110 Izdajanje knjig

J58.130 Izdajanje časopisov

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J58.190 Drugo založništvo

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

R93.110 Obratovanje športnih objektov

R93.120 Dejavnost športnih klubov

R93.130 Obratovanje fitnes objektov

R93.190 Druge športne dejavnosti

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

8. člen

 

(1) Opravljanje pridobitne dejavnosti je organizirano v okviru HKO in se ureja s sklepom skupščine na predlog upravnega odbora.

(2) Skupščina HKO sprejema pravila o upravljanju z naložbami.

9. člen

 

(1) HKO lahko ustanavlja gospodarske družbe v skladu z zakonom in programom razvoja, o čemer odloča upravni odbor.

 

III. ČLANSTVO V HKO:

10. člen

 

(1) Član HKO lahko postane vsak, ki sprejema statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član društva pod pogoji, ki jih društvo določi v tem temeljnem aktu.

(2) Članstvo v HKO temelji na enakopravnosti vseh članov.

(3) V HKO se vključujejo člani prostovoljno na podlagi predložene pisne pristopne izjave.

Istočasno se zavežejo, da bodo delovali v skladu s statutom društva in plačevali članarino.

(4) O sprejemu v članstvo društva odloča upravni odbor na podlagi popolne pisne pristopne izjave kandidata.

(5) Svojo pripadnost HKO izkazujejo člani s člansko izkaznico. Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

(6) Če se v HKO včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega osemnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v HKO podati pisno soglasje.

(7) Člani HKO, mlajši od osemnajst let, nimajo glasovalne pravice. V organih HKO imajo le posvetovalni glas in ne morejo voliti ali biti voljeni in imenovani v organe HKO. Člani HKO imajo po dopolnjenem osemnajstem letu starosti pravico glasovanja in so lahko izvoljeni oziroma imenovani v organe društva.

11.člen

 

(1) Člani imajo pravico:

 • da na seji skupščine HKO volijo ali odpokličejo predsednika in podpredsednika HKO ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter so izvoljeni v organe društva,
 • da predlagajo kandidate za vse organe HKO,
 • da sodelujejo pri določanju politike in programa HKO in pri delu vseh organov društva,
 • da dajejo predloge in mnenja za izboljšanje organizacije in delovanja HKO,
 • da postavljajo organom HKO vprašanja in sodelujejo pri obravnavanju in reševanju različnih problematik društva, uresničevanju različnih projektov društva,
 • da zahtevajo pomoč HKO pri reševanju organizacijske in druge problematike v okviru njenih pristojnosti in zmožnosti,
 • da so obveščeni o delu HKO in njenih organov,
 • da so upravičeni do vpogleda v zapisnike vseh organov HKO,
 • da vlagajo pritožbe na organe HKO,
 • da nastopajo v ekipah društva,
 • da uživajo ostale pravice v skladu s tem statutom.

(2) Člani imajo naslednje dolžnosti:

 • da sodelujejo pri uresničevanju skupnih programskih nalog ter s svojim delovanjem prispevajo k dogovorjeni dejavnosti HKO,
 • da uresničujejo cilje in program, ki je določen za društvo kot del dejavnosti HKO,
 • da pošiljajo HKO dogovorjene podatke,
 • da izvajajo sklepe in se ravnajo v okviru stališč, ki jih sprejemajo organi HKO,
 • da tekoče nakazujejo HKO dogovorjeni del članarine in izpolnjujejo druge finančne obveznosti v skladu s statutom in pravili finančnega poslovanja HKO,
 • da volijo organe društva,
 • da izpolnjujejo navodila organizacijskih, tehničnih in strokovnih kadrov društva,
 • da so s športnim načinom življenja, prizadevnostjo in borbenostjo na treningih in tekmovanjih, športnim navijanjem ter s »fair playem« na športnem področju in izven njega vzor moralnih vrlin športnika in s tem utrjujejo ugled društva,
 • da vestno opravljajo funkcijo v organih društva.

(3) Članstvo v HKO preneha:

 • s prostovoljnim izstopom člana,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo člana.

(4) Član lahko izstopi iz društva prostovoljno v vsakem času potem, ko poravna vse finančne obveznosti do kluba, tako da poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu. Članu, ki je mlajši od petnajst let, mora vlogo za izstop iz društva podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik.

(5) Člana se iz HKO na predlog disciplinske komisije izključi, če krši dolžnosti iz statuta in drugih društvenih aktov ter zavestno ravna v nasprotju z interesom in ugledom društva.

(6) Prav tako se ga izključi, če kljub opominu ne plača članarine v enem koledarskem letu.

(7) O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija v skladu z disciplinskim pravilnikom društva.

12. člen

 

(1) HKO zagotavlja svojim članom dogovorjen in enoten obseg storitev, ki ga določijo organi upravljanja HKO.

 

IV .ČASTNO ČLANSTVO:

13. člen

Častni član

(1) Na predlog upravnega odbora lahko skupščina domači ali tuji osebi, ki ima posebne zasluge na področju hokeja in športa, dodeli častno članstvo HKO.

(2) Častni član ima ugodnosti člana, vendar častni član, ki ni hkrati tudi član društva, nima pravice odločanja v društvu.

V. UPRAVLJANJE HKO:

14. člen

 

(1) HKO upravljajo organi HKO, ki so izvoljeni oziroma imenovani po postopku in na način, kot to določata statut in poslovnik skupščine HKO.

(2) Organi HKO so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • sekretar,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinski odbor,
 • strokovni svet.

 

VI. Skupščina

15. člen

(1) Skupščina je najvišji organ HKO. Sestane se po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto.

16. člen

 

(1) Pristojnosti skupščine:

 • sklepa o dnevnem redu skupščine,
 • določa programske cilje delovanja HKO,
 • sprejema statut ter spremembe in dopolnitve statuta,
 • odloča o statusnih spremembah HKO,
 • obravnava in sprejema poročilo o delu in gospodarjenju HKO,
 • obravnava in sprejema program dela HKO ter določa osnove za oblikovanje višine članarine,
 • voli predsednika HKO, člane upravnega odbora HKO, člane nadzornega odbora HKO, člane disciplinske komisije HKO,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sprejema druge akte v skladu s predpisi in tem statutom,
 • odloča o prenehanju delovanja HKO.

17. člen

 

(1) Skupščino skliče predsednik HKO po sklepu upravnega odbora HKO, ki predlaga dnevni red in gradivo, o katerem naj skupščina razpravlja in sklepa.

(2) Dnevni red in gradivo morata biti dostavljena članom najmanj 10 dni pred zasedanjem.

(3) Dodatne točke dnevnega reda lahko predlagajo člani najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

(4) O spremembi predloga dnevnega reda odloča skupščina.

(5) Listo članov HKO s pravico glasovanja potrdi upravni odbor najmanj 8 dni pred datumom skupščine in mora biti javno dostopna vsem članom društva.

18. člen

 

(1) Izredno skupščino skliče predsednik HKO, če to zahteva:

 • 1/3 (ena tretjina) članov društva ali
 • nadzorni odbor.

 

(2) Zahteva za izredno skupščino mora biti pisna in mora vsebovati zadevo, ki bo predmet obravnave na izredni skupščini.

(3) Izredno skupščino skliče predsednik v 15-ih dneh od dneva sprejetja zahteve za sklic skupščine z vabilom in predloženim dnevnim redom. V primeru, da je predsednik ne skliče v 15-ih dneh, jo lahko skliče predlagatelj na isti način.

19. člen

 

(1)Skupščino vodi delovno predsedstvo.

(2) Skupščino začne predsednik društva HKO in vodi sejo do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana.

(3) Poleg njiju se izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja ter verifikacijsko komisijo, ki šteje dva člana. Po potrebi se izvoli še kandidacijsko in volilno komisijo.

(4) O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik društva, predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja ter zapisnikar.

(5) Skupščino sestavljajo člani HKO.

(6) Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani organov HKO, ki nimajo glasovalne pravice.

20. člen

 

(1) Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina članov društva.

(2) Po preteku 30 minut po uri, ki je določena z vabilom za sklic skupščine, je skupščina sklepčna, če je na zasedanju navzočih vsaj 15 odstotkov članov. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna navadna večina prisotnih glasov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja na predlog upravnega odbora ali članov.

(3) Član, ki ima na zadnji dan v mesecu pred zasedanjem skupščine zapadle neplačane obveznosti do HKO, starejše od 60 dni, na skupščini nima pravice glasovanja.

(4) Če se na skupščini odloča o spojitvi z drugim društvom, o pripojitvi k drugemu društvu ali o prenehanju delovanja HKO je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov.

 

21. člen

 

(1) Upravni odbor HKO lahko odloči, da skupščina HKO sprejme odločitev na korespondenčni seji. Odločitev je sprejeta z dnem, ko je večina vseh članov, na podlagi dostavljenega gradiva s predlogom sklepa upravnega odbora HKO, dostavila HKO pisno odločitev. Rok za zbiranje odločitev je 15 dni.

 

 

VII. Upravni odbor HKO

 

22. člen

 

(1) Upravni odbor je izvršilni organ HKO, ki vodi delo HKO med dvema sejama skupščine v skladu s programom in sklepi skupščine. Upravni odbor vodi predsednik HKO.

(2) Za svoje delo odgovarja skupščini HKO. Mandat članov upravnega odbora traja štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve.

(3) Pristojnosti upravnega odbora so:

 • odloča o sklicu skupščine,
 • sklicuje redno in izredno skupščino,
 • predlaga skupščini program dela HKO in skrbi za izvajanje sprejetega programa,
 • sprejema letno poročilo o poslovanju,
 • sprejema letni načrt poslovanja z načrtovanimi naložbami in morebitni rebalans,
 • odloča o sprejemu članstva na prvi stopnji in prenehanju članstva v društvu HKO na drugi stopnji,
 • imenuje in razrešuje sekretarja HKO,
 • sprejema splošne akte, za katere ni pristojna skupščina ali drug organ,
 • določa članarino in višino posameznih prispevkov,
 • imenuje predsednika in člane strokovnega sveta ter stalne in občasne komisije in predlaga njihove predsednike,
 • sklepa pogodbe,
 • upravlja s premoženjem HKO,
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina.

(4) Upravni odbor sestavlja od 5 do 9 članov v naslednji sestavi:

 • predsednik HKO,
 • 4 do 8 članov.

(5) Upravni odbor je sklepčen, če zasedanju prisostvuje več kot polovica članov. Odločitev je veljavna, če je zanjo glasovala večina na seji prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja.

(6) Predsednik HKO lahko odloči, da upravni odbor HKO sprejme odločitev na korespondenčni seji. S predlaganim dnevnim redom je dolžan v vabilu utemeljiti razlog za sklic korespondenčne seje. Odločitev je sprejeta na podlagi dostavljenega gradiva s predlogom sklepa, ko večina članov upravnega odbora dostavi HKO pisno odločitev. Rok za zbiranje odločitev je 8 dni.

(7) Upravni odbor sprejme Poslovnik o delu upravnega odbora.

 

VIII. Predsednik HKO

23. člen

 

(1) Predsednik HKO je zakoniti zastopnik društva, vodi delo društva in ga predstavlja pri stikih z drugimi organizacijami in inštitucijami. Za svoje delo neposredno odgovarja upravnemu odboru, nadzornemu odboru in skupščini društva.

(2) Opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora in skupščine HKO,
 • podpisuje splošne akte, ki jih sprejmeta upravni odbor in skupščina HKO,
 • sodeluje pri pripravi predlogov za skupščino,
 • sodeluje pri izvajanju sklepov skupščine in upravnega odbora,
 • sodeluje na sejah organov,
 • opravlja naloge, ki so mu poverjene v skladu s tem statutom,
 • je zakoniti zastopnik društva in zakoniti podpisnik vseh pogodb in drugih aktov za HKO.

 

 

IX. Podpredsednik

24. člen

 

(1) Podpredsednika društva imenuje predsednik društva izmed članov upravnega odbora.

(2) V primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika ga z vsemi pristojnostmi nadomešča podpredsednik na podlagi pisnega pooblastila. V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s strani predsednika to pooblastilo podpišeta dva člana upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

(3) Podpredsednik društva je odgovoren skupščini HKO.

25. člen

 

(1) Mandatna doba funkcionarjev in organov HKO je štiri (4) leta. Po preteku mandata so funkcionarji in organi lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

 

X. Nadzorni odbor HKO

 

26. člen

 

(1) Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje HKO.

(2) Nadzorni odbor šteje tri člane in tri namestnike. Člane in namestnike voli in razrešuje skupščina za dobo štirih (4) let. Člani na svoji prvi seji izvolijo predsednika nadzornega odbora.

(3) Člani nadzornega odbora in namestniki ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah upravnega odbora.

(4) Pristojnosti nadzornega odbora so:

 • spremlja in nadzoruje delovanje upravnega odbora in drugih organov HKO ter v primeru nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo, vključno s predlogi za razrešitev posameznih članov organov,
 • pregleduje poročila o poslovanju ter poda mnenje upravnemu odboru o svojih ugotovitvah,
 • obravnava poročilo inventurne komisije za popis sredstev, terjatev in obveznosti,
 • opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

(5) Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Nadomestni član ima pravico glasovanja izključno v primeru nadomeščanja zaradi odsotnosti rednega člana.

(6) Nadzorni odbor predloži skupščini HKO pisno poročilo o svojem delu.

(7) Nadzorni odbor ima v primeru ugotovitev hujših kršitev statuta društva ali finančnega poslovanja pravico neposredno sklicati skupščino društva.

(8) Nadzorni odbor o svojem delu obvešča skupščino, kateri je odgovoren za svoje delo.

(9) Nadzorni odbor sprejeme Poslovnik o delu nadzornega odbora.

XI. Sekretar

27. člen

 

(1) Sekretarja društva imenuje upravni odbor na predlog predsednika društva. Predsednik društva lahko za sekretarja društva predlaga osebo, ki mora biti član društva.

(2) Upravni odbor odloča o pristojnostih in nalogah sekretarja društva. Po navodilih upravnega odbora opravlja predvsem organizacijske, upravno-tehnične in strokovne naloge v HKO.

(3) Sekretar društva za svoje delo odgovarja upravnemu odboru HKO.

 

XII. Disciplinska komisija

28. člen

 

(1) Disciplinska komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Mandat članov disciplinske komisije je štiri (4) leta in so lahko ponovno izvoljeni. Deluje v skladu z disciplinskim pravilnikom.

(2) Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

(3) Za svoje delo poroča skupščini, ki ji mora enkrat letno pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah.

(4) Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prijavah v skladu s tem statutom.

 

XIII. Komisije

29. člen

 

(1) Upravni odbor ima lahko posamezne komisije. Komisije štejejo do 9 članov.

(2) Za proučevanje posameznih vprašanj lahko komisije ustanovijo druga delovna telesa.

(3) Člani komisij so lahko tudi zunanji strokovnjaki. Član komisije, ki ni hkrati tudi član HKO, nima glasovalne pravice na sejah komisije.

 

XIV. Strokovni svet HKO

30. člen

 

(1) Strokovni svet je strokovni organ HKO. Za svoje delo odgovarja upravnemu odboru HKO.

(2) Strokovni svet šteje skupaj s predsednikom 3 člane.

(3) Predsednika in člana strokovnega sveta imenuje in razrešuje upravni odbor na predlog predsednika HKO. Upravni odbor mora v strokovni svet imenovati vsaj dva aktivna trenerja hokeja na ledu v društvu HKO, od tega enega izmed mlajših selekcij.

(4) HKO zaposluje delavce za opravljanje strokovnega, tehničnega, administrativnega in drugega dela, ki je združeno z nameni in nalogami HKO.

(5) Medsebojne pravice in obveznosti med delavci in HKO se uredijo s pogodbo, ki jo sprejme upravni odbor v skladu s tem statutom.

(6) Upravni odbor sprejme Poslovnik o delu strokovnega sveta.

(7) Upravni odbor določi pristojnosti, način vodenja in naloge strokovnega sveta.

(8) Naloge strokovnega sveta so zlasti:

 • letni program dela po posamezni selekciji, ki ga v pisni obliki potrdi upravni odbor HKO,
 • usmerjanje, usklajevanje in nadzor nad delom posameznih selekcij,
 • imenovanje trenerjev in tehničnih vodij posameznih selekcij,
 • analiza tekmovanj in strokovnega dela v društvu,
 • izvedba polletne ankete zadovoljstva igralcev vseh selekcij,
 • izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje trenerskega kadra v društvu,
 • skrb za vpis novih članov in strokovno ter sistematično delo z mladimi,
 • sodelovanje s strokovnim svetom HZS,
 • posredovanje sklepov upravnega odbora igralcem in trenerjem,
 • poročanje upravnemu odboru o delu, problemih in predlaganih rešitvah,
 • priprava letnega poročila o delu posamezne selekcije za preteklo tekmovalno obdobje,
 • druge naloge v skladu s pristojnostmi strokovnega sveta.

(9) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri (4) leta.

 

XV. FINANCIRANJE HKO:

31. člen

 

(1) HKO pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz naslova dejavnosti HKO,
 • z darili in prispevki donatorjev,
 • iz javnih sredstev in iz drugih virov.

(2) Presežek prihodkov nad odhodki mora HKO nameniti za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.

(3) Vsaka delitev premoženja HKO med njene člane je nična.

32. člen

 

(1) Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravilnikom HKO o računovodstvu.

(2) HKO ima svoj transakcijski račun.

33. člen

 

(1) Vsak član HKO ima pravico do seznanitve s poslovnim poročilom prek skupščinskih materialov, poročil upravnega odbora in nadzornega odbora.

 

 

XVI. SPLOŠNI AKTI HKO:

34. člen

 

(1) Skupščina HKO sprejema spremembe in dopolnitve tega statuta.

(2) Natančnejše določbe o načinu izbora članov za organe upravljanja in o načinu delovanja organov upravljanja so opredeljene v poslovniku o delu organov HKO.

 

XVII. OBVEŠČANJE V HKO:

35. člen

 

(1) Sklepi organov se HKO dostavljajo pisno, zaposlenim v HKO pa so na voljo na oglasni deski v HKO. Obveznosti obveščanja ni, če gre za poslovno in/ali osebno tajnost. Akti in podatki, ki pomenijo poslovno tajnost, morajo biti označeni.

36. člen

 

(1) HKO obvešča o svojem delu:

 • svoje člane s pravico vpogleda v zapisnike organov HKO in preko spletne strani ter elektronske pošte in preko drugih medijev obveščanja,
 • širšo javnost prek sredstev javnega obveščanja s tem, da so seje skupščine HKO javne.

(2) Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu HKO je pooblaščen in odgovoren predsednik HKO.

 

XVII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA HKO IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM:

37. člen

 

(1) HKO preneha delovati v primerih, določenimi v zakonu in tudi:

 • na podlagi sklepa redne ali izredne skupščine,
 • po sklepu pristojnega državnega organa,
 • če se zmanjša število članov društva na deset članov.

(2) Upravni odbor o prenehanju HKO v tridesetih dneh od sprejema sklepa skupščine obvesti Hokejsko zvezo Slovenije, organ, kjer je društvo registrirano ter finančne in druge institucije, s katerimi je društvo sodelovalo.

(3) Na podlagi sklepa skupščine so prevzemniki preostalega premoženja HKO tiste nepridobitne pravne osebe, ki se ukvarjajo s hokejem, praviloma pa člani Hokejske zveze Slovenije.

 

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:

38. člen

 

(1) Avtentično razlago tega statuta daje skupščina.

(2) Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko pisno poda vsak član ali organ HKO.

39. člen

 

(1) Ta statut začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina HKO.

(2) S sprejemom tega statuta prenehajo veljati dosedanja Pravila društva.

 

 

Ljubljana, dne 12.09.2013

HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA

 

Back To Top