skip to Main Content
Nagradna igra 9.7 – Pravila in pogoji sodelovanja

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Hokejski klub Olimpija, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z matično številko 1955411000 in davčno številko: SI97333786 (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s podjetjem Hockey Repair Shop podarja nagrajencu nagrado: Ultimate Hockey Player’s Barbecue Set (4 Piece) – Bauer Nexus 2N Pro – Green – Limited Edition!

1. Splošne informacije

Organizator nagradne igre je Hokejski klub Olimpija, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z matično številko 1955411000 in davčno številko: SI97333786. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se strinjajo in sprejmejo te splošne pogoje. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji in se z njimi v celoti strinjajo. Udeležba v nagradni igri in oglaševanje potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Hockey Repair Shop. Kakršen koli nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagradna igra traja od vključno 04. 07. 2021 do vključno 08. 07. 2021 do 23.59 ure in poteka na območju Republike Slovenije.

2. Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni le v svojem lastnem imenu. S sodelovanjem in sprejetjem splošnih pogojev vsak udeleženec tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost vseh osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani oziroma vsi, ki so neposredno povezani oziroma sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki komentira oziroma poda odgovor v komentar pod objavo z nagradno igro. Med vsemi udeleženci nagradne igre, ki bodo komentirali oziroma podali odgovor, bomo izžrebali osebo, ki bodo prejele:

1 nagrada: Ultimate Hockey Player’s Barbecue Set (4 Piece) – Bauer Nexus 2N Pro – Green – Limited Edition!

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru, da bo posameznik kljub temu večkrat odgovoril na vprašanje, se bo upošteval le en glas v bobnu za žreb. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadar koli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim zasebnim sporočilom na Facebook strani HK SŽ Olimpija. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

4. Nagrade

Nagrada nagradne igre je izdelek Ultimate Hockey Player’s Barbecue Set (4 Piece) – Bauer Nexus 2N Pro – Green – Limited Edition. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo in jo lahko izkoristi samo nagrajenec.

5. Žrebanje oz. dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Nagradna igra se bo zaključila 08. 07. 2021 ob 23.59 uri. Žrebanje bo računalniško evidentirano in bo potekalo 09. 07. 2021 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh oseb, ki bodo komentirale oziroma podale odgovor na objavo na Facebook strani, izžrebalo 1 dobitnika nagrade izdelka Ultimate Hockey Player’s Barbecue Set (4 Piece) – Bauer Nexus 2N Pro – Green – Limited Edition. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v zapisniku nagradne igre ter na Facebook strani. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Evidenca o nagradni igri se hrani na sedežu organizatorja v skladu s temi pravili. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec nagradne igre ustreza splošnim pogojem določenim za to nagradno igro.

6. Prevzem nagrade

Nagrajenec nagradne igre se o vseh podrobnostih prevzema nagrade dogovori z organizatorjem nagradne igre v zasebnem sporočilu na Facebooku, in sicer v roku 14 dni od objave nagrajenca. Nagrajenec mora posredovati organizatorju podatke, ki so potrebni za koriščenje nagrade (ime, priimek ter naslov). V primeru, da se nagrajenec pravočasno ne javi in ne pošlje zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil. V primeru, da stika z izžrebancem ne bo ali da nagrada ne bo prevzeta, oziroma bo zavrnjena, je organizator prost obveznosti glede izročitve nagrade taki osebi in si pridržuje pravico za ponovno žrebanje nagrade oziroma si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju. Nagrada bo poslana na stroške organizatorja. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, ta pa ostane nepodeljena. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če
• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• se nagrajenec v zasebnem sporočilu v roku 14 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade,
• v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

7. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletne strani Facebook,
• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
• kakršne koli posledice in stroške ob koriščenju nagrade,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
• nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev,
• nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije
• ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
• kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

8. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Osebni podatki, ki se potrebujejo za namen izvedbe nagradne igre so: ime, priimek in naslov dobitnika nagrade. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za potrebe izvedbe nagradne igre. Posredovani osebni podatki bodo uničeni in izbrisani, ko bo nagradna igra zaključena in nagrade poslane. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Svoje pravice v zvezi z varstvom in upravljanjem osebnih podatkov lahko posameznik uveljavi na elektronskem naslovu: [email protected]

9. Davčne obveznosti

V davčno osnovo se po 3. odstavku 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 eurov. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonske meje, zato bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za nagrajenca.

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo na sedežu podjetja organizatorja 14 dni po koncu nagradne igre, tj. do 31. 07. 2021.
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih) se bo 14 dni po zaključku nagradne igre, tj. do 31. 07. 2021, izbrisala.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči.

11. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na Facebook strani in spletni strani dostopna vsem.

12. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook strani in spletni strani, kjer so navedena pravila nagradne igre. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 04. 07. 2021

Organizator nagradne igre:
Organizator nagradne igre je Hokejski klub Olimpija, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z matično številko 1955411000 in davčno številko: SI97333786.

Mogoče vas zanima tudi
Back To Top